روي خط سي شارپ ‍‍#C

اراده هدف و پشتکار از عوامل موفقیت انسان در زندگیست ...

برنامه اي بنويسيد كه يك عدد دريافت كند و اول و غيراول بودن آن را مشخص كند

 عدد اول در زبان پاسکال
برنامه اي بنويسيد كه يك عدد دريافت كند و اول و غيراول بودن آن را مشخص كند


Program avval;
Var
A,b,c,r:integer ;
Begin
Readln(a);
B:=1 ;
While b<=1 do
Begin
R:=a mod b;
If r=0 then c:=c+1 ;
B:=b+1;
End;
If c=2 then
Writeln(‘avval’)
Else
Writeln(‘gheyre avval’);
End.

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ شهریور۱۳۸۷ساعت 23:44  توسط سی شارپ  |